• بزرگترین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشور
 • دبیر کنفرانس:
  پروفسور سید مهدی الوانی
 • 4th Executive MBA Conference
    
 • زمان برگزاری
  تابستان 93
 • با ارائه گواهینامه مورد تایید
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری