• بزرگترین کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشور
 • دبیر کنفرانس:
  پروفسور سید مهدی الوانی
 • 4th Executive MBA Conference
     13 August 2014
 • محل برگزاری
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  زمان برگزاری
  چهارشنبه 22 مرداد 1393
 • با ارائه گواهینامه مورد تایید
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری